Gradski muzej – Bečej

Grad­ski muzej u Bečeju osno­van je u jesen 1953. godine odlu­kom NOO Bečej.

Od tada u gradu počinje da se razvija jedan pose­ban vid kul­turne delat­no­sti koji pre svega pod­ra­zu­meva saku­pljanje i čuvanje celo­kup­nog nasleđa naše sre­dine kao posebne admi­ni­stra­tivne jedi­nice, ali i kao dela jed­nog većeg regi­ona čiji je naš grad neo­dvo­jivi deo.

Tokom 1960. godine usta­nova menja naziv u Muzej i gale­rija slika. Od skromne kuće, na samom početku, koja je pre ličila na gale­riju nego na muzej, vre­me­nom je pre­ra­stao u pravi zavi­čajni muzej kom­plek­snog tipa koji pokriva sve obla­sti ljud­skog delo­vanja. U prvim godi­nama posto­janja muzeja, nije bilo stal­nog rad­nog mesta ni struč­nih lica, već se radilo više na ama­ter­skoj bazi sa jed­nim hono­rar­nim slu­žbe­ni­kom. Taj period odr­ža­vao je samo likovnu kolo­niju, koja je osno­vana 1954. godine, i orga­ni­za­ciju poje­di­nih izlo­žbi, a nije doveo do pri­ku­pljanja i evi­den­ti­ranja muzej­skog mate­ri­jala. Sve to će se pro­me­niti kada 1962. godine u muzej bude došla LJiljana Kraljević-Bukinac, isto­ri­čar umet­no­sti i prvi rad­nik u stal­nom rad­nom odnosu. Kada je počela sa radom, muzej je bro­jao 148 pred­meta i to radova iz Umet­ničke kolo­nije, a kada je zavr­šila radni vek, sve zbirke bro­jale su oko 6000 pred­meta. Danas muzej ima oko 16 500 pred­meta.

Radno vreme za pose­ti­oce:

Pone­de­ljak 8 — 14 časova
Uto­rak 8 — 19 časova
Sreda 8 — 14 časova
Četvr­tak 8 — 19 časova
Petak 8 — 14 časova
i po najavi bilo kada tokom čitave sed­mice.

Adresa: Glavna ulica 25, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6915 765
E-mail: [email protected]
Web: www.muzejbecej.rs

Podeli sa prijateljima:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i:

O nama

Možda Vam se učini na trenutak da smo ko zna koji po redu koji obrađuju istu temu, ali uverićemo Vas da to nije tako.
Naš dugoročni cilj je da objedinimo sve mogućnosti koje imate kad krenete na put po Vojvodini.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

[instagram-feed cols=2]