Gradski muzej – Bečej

Grad­ski muzej u Bečeju osno­van je u jesen 1953. godine odlu­kom NOO Bečej.

Od tada u gradu počinje da se razvija jedan pose­ban vid kul­turne delat­no­sti koji pre svega pod­ra­zu­meva saku­pljanje i čuvanje celo­kup­nog nasleđa naše sre­dine kao posebne admi­ni­stra­tivne jedi­nice, ali i kao dela jed­nog većeg regi­ona čiji je naš grad neo­dvo­jivi deo.

Tokom 1960. godine usta­nova menja naziv u Muzej i gale­rija slika. Od skromne kuće, na samom početku, koja je pre ličila na gale­riju nego na muzej, vre­me­nom je pre­ra­stao u pravi zavi­čajni muzej kom­plek­snog tipa koji pokriva sve obla­sti ljud­skog delo­vanja. U prvim godi­nama posto­janja muzeja, nije bilo stal­nog rad­nog mesta ni struč­nih lica, već se radilo više na ama­ter­skoj bazi sa jed­nim hono­rar­nim slu­žbe­ni­kom. Taj period odr­ža­vao je samo likovnu kolo­niju, koja je osno­vana 1954. godine, i orga­ni­za­ciju poje­di­nih izlo­žbi, a nije doveo do pri­ku­pljanja i evi­den­ti­ranja muzej­skog mate­ri­jala. Sve to će se pro­me­niti kada 1962. godine u muzej bude došla LJiljana Kraljević-Bukinac, isto­ri­čar umet­no­sti i prvi rad­nik u stal­nom rad­nom odnosu. Kada je počela sa radom, muzej je bro­jao 148 pred­meta i to radova iz Umet­ničke kolo­nije, a kada je zavr­šila radni vek, sve zbirke bro­jale su oko 6000 pred­meta. Danas muzej ima oko 16 500 pred­meta.

Radno vreme za pose­ti­oce:

Pone­de­ljak 8 — 14 časova
Uto­rak 8 — 19 časova
Sreda 8 — 14 časova
Četvr­tak 8 — 19 časova
Petak 8 — 14 časova
i po najavi bilo kada tokom čitave sed­mice.

Adresa: Glavna ulica 25, Bečej
Telefon: +381 (0)21 6915 765
E-mail: [email protected]
Web: www.muzejbecej.rs

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i: