Arhiv Srema – Sremska Mitrovica

Istorijski arhiv Srem je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Teritorijalna nadležnost Arhiva obuhvata Grad Sremsku Mitrovicu i šest opština Sremskog okruga: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu i Pećince.

Stvarna nadležnost se odnosi na arhivsku građu i registraturski materijal koji su nastali u radu ranijih i sadašnjih organa vlasti, institucija, organizacija, odnosno pravnih subjekata i pojedinaca sa područja teritorijalne nadležnosti.

Zaštita arhivske građe je osnovna delatnost Arhiva i ona se zasniva na Zakonu o kulturnim dobrima (Sl. gl. RS 71/94), Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara (Sl. gl. RS 21/95), Zakonu o javnim službama (Sl. gl. RS 42/91, 71/94), Zakonu o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. gl. RS 49/92), Zakonu o radu (Sl. gl. RS 25/05, 61/05), Zakonu o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS br. 9/02 i 87/02, …….), Rešenju o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl. gl. RS 7/96), kao i na odlukama opština o poveravanju poslova zaštite arhivske građe.

Stručni rad se zasniva na zakonskim propisima kao i na uputstvima i preporukama, odnosno na pozitivnim dostignućima arhivistike.

U depoima Istorijskog arhiva Srem čuva se 1340 arhivskih fondova (oko 7000 dužnih metara arhivske građe) i zbirki nastalih u vremenskom rasponu od 17. veka do današnjih dana.

Istorijski arhiv Srem, u okviru svoje teritorijalne nadležnosti, vrši stručni terenski nadzor nad 920 aktivnih registratura (državnih organa, organa lokalne samouprave, ustanova, zadruga i preduzeća) u kojima se nalazi na desetine hiljada dužnih metara registraturskog materijala.

Rad u Arhivu organizovan je po Odeljenjima: opštih poslova, za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala na terenu, za registratursko sređivanje i obradu arhivske građe, za korišćenje i izdavanje arhivske građe, za istraživanje i publikovanje arhivske građe.

Istorijski arhiv Srem je smešten u zgradi koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je nakon više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. Pored centralne zgrade Arhiv koristi još dva objekta u kojima se nalaze smeštajni depoi. U Arhivu radi 21 radnik.

Radno vreme je od 7-15 časova, radnim danima.

Rad sa istraživačima utorak, sreda i četvrtak od 8-11 časova.

Obavezna je najava istraživača dan ranije službi korišćenja.

Adresa: Vuka Karadžića 4, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592
E-mail: [email protected]
Web: www.arhivsrem.org.rs

Podeli sa prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ostavi komentar

Pretplati se na naš newsletter

Obećavamo da te nećemo smarati sa SPAM porukama. 🙂

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.