Arhiv Srema – Sremska Mitrovica

Istorijski arhiv Srem je osnovan 1946. godine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

Teritorijalna nadležnost Arhiva obuhvata Grad Sremsku Mitrovicu i šest opština Sremskog okruga: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu i Pećince.

Stvarna nadležnost se odnosi na arhivsku građu i registraturski materijal koji su nastali u radu ranijih i sadašnjih organa vlasti, institucija, organizacija, odnosno pravnih subjekata i pojedinaca sa područja teritorijalne nadležnosti.

Zaštita arhivske građe je osnovna delatnost Arhiva i ona se zasniva na Zakonu o kulturnim dobrima (Sl. gl. RS 71/94), Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara (Sl. gl. RS 21/95), Zakonu o javnim službama (Sl. gl. RS 42/91, 71/94), Zakonu o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. gl. RS 49/92), Zakonu o radu (Sl. gl. RS 25/05, 61/05), Zakonu o budžetskom sistemu (Sl. gl. RS br. 9/02 i 87/02, …….), Rešenju o utvrđivanju teritorije arhiva (Sl. gl. RS 7/96), kao i na odlukama opština o poveravanju poslova zaštite arhivske građe.

Stručni rad se zasniva na zakonskim propisima kao i na uputstvima i preporukama, odnosno na pozitivnim dostignućima arhivistike.

U depoima Istorijskog arhiva Srem čuva se 1340 arhivskih fondova (oko 7000 dužnih metara arhivske građe) i zbirki nastalih u vremenskom rasponu od 17. veka do današnjih dana.

Istorijski arhiv Srem, u okviru svoje teritorijalne nadležnosti, vrši stručni terenski nadzor nad 920 aktivnih registratura (državnih organa, organa lokalne samouprave, ustanova, zadruga i preduzeća) u kojima se nalazi na desetine hiljada dužnih metara registraturskog materijala.

Rad u Arhivu organizovan je po Odeljenjima: opštih poslova, za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala na terenu, za registratursko sređivanje i obradu arhivske građe, za korišćenje i izdavanje arhivske građe, za istraživanje i publikovanje arhivske građe.

Istorijski arhiv Srem je smešten u zgradi koja je izgrađena krajem XVIII veka za potrebe Vojne granice. Zakonom je zaštićena kao kulturno dobro. Zgrada je nakon više adaptacija u potpunosti prilagođena potrebama Arhiva. Pored centralne zgrade Arhiv koristi još dva objekta u kojima se nalaze smeštajni depoi. U Arhivu radi 21 radnik.

Radno vreme je od 7-15 časova, radnim danima.

Rad sa istraživačima utorak, sreda i četvrtak od 8-11 časova.

Obavezna je najava istraživača dan ranije službi korišćenja.

Adresa: Vuka Karadžića 4, Sremska Mitrovica
Telefon: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592
E-mail: [email protected]
Web: www.arhivsrem.org.rs

Podeli sa prijateljima:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ostavi komentar

Možda će vas zanimati i: